Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Fotoboek

Nieuws

Missie en visie

Missie
Kinderen gaan van school met: 
- een realistisch positief zelfbeeld;
- een competent gevoel;
- acceptatie en respect voor anderen waarbij zij rekening houden met de waarden en       normen vanuit het katholieke geloof;
- respect en zorg voor de natuur en omgeving;
- kennis van de wereld en de culturen.

Slogan: Samen lerend naar de toekomst !

Visie
De belangrijkste taak van ons onderwijs is het verzorgen van onderwijs aan kinderen van vier tot twaalf jaar. "Samen lerend naar de toekomst", is de visie van de St. Aegidius. Naast het verzorgen van onderwijs wil de school ook een bijdrage leveren aan de opvoeding en de vorming van de leerlingen. De onderwijsdoelen en de opvoedingsdoelen zijn in ons onderwijs zo nauw met elkaar verweven dat ze wel te onderscheiden echter niet te scheiden zijn. Opvoedingsdoelen zijn min of meer de achtergronden van onze onderwijsdoelen: zij bepalen de inhoud ervan. Vandaar dat we niet over afzonderlijke doelstellingen praten, maar de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen samennemen. We streven op onze school de volgende doelstellingen na: de kinderen voorbereiden op hun taak en hun plaats in de maatschappij door middel  van het  bijbrengen van kennis, verantwoordelijkheid en ontwikkeling van het gevoelsleven. We streven naar zelfstandigheid van elk kind. de kinderen in verschillende fasen van hun ontwikkeling zo begeleiden, dat zij zich verder kunnen ontplooien tot personen die in de toekomst in vrijheid en  volwassenheid kunnen participeren in de samenleving. Dit betekent enerzijds dat het kind enig inzicht dient te krijgen waar het staat in de maatschappij, anderzijds dat het de toerusting verwerft waarmee het zelf aan de verdere opbouw van die maatschappij kan meewerken.  de kinderen moeten de kans krijgen zich creatief te ontwikkelen. Ze moeten zich vrij kunnen uiten in zowel de expressievakken als de andere vak- en vormingsgebieden.  het onderwijs moet zoveel mogelijk aansluiten bij de belevingswereld en het  ontwikkelingsniveau van het kind. Op groepsniveau betekent dit dat we elk kind zoveel mogelijk op zijn/haar niveau benaderen zodat elk kind de kans krijgt zich op zijn/haar niveau te ontplooien.  als katholieke school willen we de kinderen opvoeden en onderwijzen vanuit onze christelijke achtergrond, op grond van een aantal waarden die in de christelijke traditie van belang zijn, die geïnspireerd zijn op het evangelie, op de leef- en denkwijze van Jezus van Nazareth.