Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Fotoboek

Nieuws

Er zijn geen items beschikbaar.

Uitstromen Voortgezet Onderwijs

Als het kind in groep 8 zit, krijgen de ouders/verzorgers van school een advies over het meest geschikte onderwijs na de basisschool. Dit schooladvies is gebaseerd op de kennis en ervaring die de school met het kind gedurende 8 jaar heeft opgedaan. Het voortgezet onderwijs geeft in ruime mate voorlichting. Het advies van de groepsleerkrachten is belangrijk bij een schoolkeuze, zij hebben een goed inzicht in de mogelijkheden waarover een kind beschikt. Daarbij zijn niet alleen de leerprestaties belangrijk, maar ook gegevens over de belangstelling van het kind, de zin in studeren, de wil om zich ergens voor in te zetten en de behoefte aan hobby’s en vrije tijd. Dit advies bespreken leerkrachten met u. Groep 8 neemt deel aan de Centrale Eindtoets. De Centrale Eindtoets wordt afgenomen op 20, 21 en 22 april 2021. De Cito-uitslag kan dit beeld later bevestigen of in twijfel trekken. In het laatste geval kan er opnieuw een gesprek met de ouders plaatsvinden. Ook het vervolgonderwijs in onze regio hecht grote(re) waarde aan het advies van de basisschool. Met de Centrale Eindtoets worden de kennis en het inzicht van de leerling onderzocht op het gebied van taal, rekenen, informatieverwerking en wereldoriëntatie over een langere periode. De bedoeling ervan is niet alleen bedoeld om het kennisniveau vast te stellen maar ook om meer duidelijkheid te verkrijgen over de vorm van voortgezet onderwijs die het meest geschikt is. Onafhankelijk van het schooladvies geven de tussenopbrengsten van een aanwijzing over de te maken schoolkeuze, het zgn. uitstroom profiel. De uitslag van de eindtoets delen we u schriftelijk mede. Deze is met name bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs op school te meten. Dat was in het verleden dus anders. De leerkracht van groep 8 maakt gebruik van de mogelijkheid om met de leerlingen scholen voor voortgezet onderwijs te bezoeken. Ook zijn er speciale ouderavonden voor ouders/verzorgers van schoolverlaters, waar informatie wordt gegeven over het soort onderwijs dat het kind zou kunnen gaan volgen. Tijdens de 10-minutengesprekken, voorafgaande aan de aanmelding, geeft de leerkracht van groep 8 de ouders/verzorgers advies. Als de ouders/verzorgers samen met hun kind de schoolkeuze bepaald hebben, melden zij hun zoon of dochter zelf aan bij die school. Voordat het kind definitief wordt geplaatst, in een bepaald niveau, is er overleg tussen de brugklascoördinator en de leerkracht van groep 8. Gedurende het eerste jaar van plaatsing is er contact tussen beiden.