Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Fotoboek

Nieuws

Er zijn geen items beschikbaar.

MR en GMR

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR is een orgaan voor inspraak en voor medezeggenschap. Medezeggenschap is van belang, omdat het ouders en leerkrachten in staat stelt invloed uit te oefenen op het beleid van de school. De MR levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van onderwijs en de sfeer en veiligheid op de school. De MR is de directe sparringpartner van de directie van school.      

 

Wat doet de MR?

De MR is bevoegd tot het bespreken van alle aangelegenheden die de school betreffen, kortweg het beleid van de school. De MR heeft bij bepaalde besluiten instemmingsrecht, zoals bij de verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school, de vaststelling of wijziging van het schoolplan en het zorgplan. Daarnaast heeft de MR adviesrecht bij bepaalde te nemen besluiten. De MR kan echter ook ongevraagd advies uitbrengen over diverse ontwikkelingen, signalen en besluiten.        

 

Samenstelling MR

De MR van de Aegidius bestaat uit 2 leerkrachten (personeelsgeleding) en 2 ouders (oudergeleding). Namens het personeel hebben Mikella Kouijzer (voorzitter) en Leander Konijnenbelt zitting in de MR. Namens de ouders zijn dit Kerstin Maassen van den Brink en Inge Snieders. Kim Schrooten (directeur) is als adviseur verbonden aan de MR. De directeur is echter niet stemgerechtigd. De leden van de MR zijn gekozen door respectievelijk het team en de ouders. Op het moment dat er een vacature is, worden er verkiezingen gehouden.   

 

Inspraak van ouders

Spreek gerust iemand van de MR aan om uw signaal te bespreken. Het is zelfs mogelijk om in een MR-vergadering uw standpunt te verduidelijken. Wij vinden het wel prettig dat u dat van te voren aan ons doorgeeft.

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (G.M.R.)

Schooloverstijgende zaken, zoals het vakantierooster, meerjaren bestuursformatieplan, beleidsstukken, samenwerking etc. worden hier besproken en voorzien van advies of instemming. Namens onze MR heeft Kerstin Maassen van den Brink zitting in de GMR.